KANKLIŲ SUTARTINĖ MEDŽIUOSE

ENG

Sutartinės are ancient chants thought to have been associated with pagan rituals as well as daily life and work in Lithuania.  They are generally multipart vocal or instrumental songs with close harmonies inspired by the buzzing of bees and the trumpeting of swans.  Folklorist Zenonas Slaviūnas collected hundreds of examples from men and women during a revival of the tradition, and he published his collections in 1937.  In 2010, the tradition of sutartinė was given Intangible Heritage status by UNESCO.  As folk musicians, Jurgita and Matti strive to maintain the living tradition by studying the style in both a historical and contemporary context.

Matti spent his childhood summers on Manitoulin Island, and many days were spent cutting firewood and timbers from the woodlot of the farm his family owned. 

The woodlot is perched at the top of the Niagara escarpment that runs along the island’s north shore.  For this project, Matti and Jurgita found several cedars and other trees hidden in parts of the escarpment where Matti had never been. 

The number of charred cedar stumps was surprising.  Further research revealed that a huge fire spread across most of Manitoulin in 1888, drastically changing the landscape and ecology of the island.  The cedars are the only relic remaining from the fire as the forest regenerated around them.  Over the years, many of these stumps have been used for firewood in all but the most inaccessible areas of the escarpment. 

Cedars are incredibly resistant to rot, so they are ideal for constructing treeharps.  The tree must be hollow enough to resonate well, but strong enough to hold the strings.  After measuring each tree, the number of strings and their tension are worked out mathematically.  A hot sauna and a swim in Lake Huron are the reward for a long day’s work.

Back home in Toronto, Matti focused on sound editing, and Jurgita completed the video and photo editing.

LT

UNESCO nematerialiaus paveldo statusą turinčios sutartinės – senovės giesmės, kurios, manoma, buvo susijusios su pagoniškomis apeigomis, kasdieniu gyvenimu ir darbu. Paprastai tai yra daugiabalsės polifoninės vokalinės ar instrumentinės dainos, įkvėptos bičių šurmulio ir gulbių trimitavimo, artimos viena kitai savo sąskambiu.

Projektas prasidėjo šuoliu į Zenono Slaviūno sutartinių kolekcijos archyvus, nes vien tik gebėjimo atlikti sutartines neužteko, norint kokybiškai jas interpretuoti ir pritaikyti platesniame, tarptautiniame šių laikų kontekste.  Slaviūnas su kolegomis surinko šimtus sutartinių pavyzdžių iš šiaurės rytų Aukštaitijos, o 1937 m. išleido savo kolekcijas, tad jos labai pasitarnavo Jurgitai ir Matti studijuojant sutartines istoriniu aspektu.

Tolimesnės projekto veiklos (kanklių kūrimas ir muzikos atlikimas) menininkus kuriam laikui perkėlė į Manitoulin salą, netoli Niagaros atodangos, kur įspūdinga miško paklotė nusidriekia per visą salos šiaurinį krantą. Ši vieta Matti buvo gerai pažįstama iš anksčiau: visai čia pat, jo šeimos ūkiui priklausiusiame miške, menininkas praleido daug laiko, ruošdamas malkas žiemai.

Kanklėms skirtas medis turi būti pakankamai tuščiaviduris, kad gerai rezonuotų, bet taip pat pakankamai stiprus, kad laikytų stygas. Išmatavus kiekvieną medį, matematiškai apskaičiuojamas stygų skaičius ir jų įtempimas. Kedrai yra neįtikėtinai atsparūs puvimui, todėl jie idealiai tinka instaliuojant medžio kankles.

Tinkamų medžių paieškos atskleidė, kad Matti pažinojo dar ne visas salos vietas. Bekeliaudami, menininkai atrado kedrus, paslėptus tose estakados vietose, kur uolos išsidėsčiusios tarsi laiptai, kuriose Matti iki tol nėra buvęs.

Apanglėjusių kedro kelmų skaičius juos nustebino. Tolesni vietos tyrinėjimai atskleidė, kad didžiulis gaisras, kuris Manitoulin salą buvo apėmęs 1888 m., drastiškai pakeitė kraštovaizdį ir ekologiją. Kedrai tapo vienintele salos relikvija, likusia po ugnies, nes aplink juos atsinaujino miškas. Bėgant metams, daugelis šių kelmų buvo sunaudoti malkoms, tačiau labiausiai neprieinamose kalno šlaito vietose jie išliko.

Grįžus namo į Torontą, Matti daugiausia dėmesio skyrė  garso montažui, o Jurgita dirbo ties video ir nuotraukų redagavimu.

Dijūta Kolnali, Dijūta Berželi​

Dijūta the mountain, Dijūta the birch tree
Tūto dijūto, Tūto dijūto

This sutartine is ideal for teaching as an introduction to the tradition, because it is thought to be quite archaic, and does not have a lot of words.  One of the first sutartines that we sang together was very similar to this one, so when we found this in the archives, we had the idea to make an arrangement using four different songs.  The word Dijuta likely refers to the Dijokalnis mound, which was reported to Slaviunas as a traditional pagan site.

There are several ledges along the limestone escarpment of the property where we recorded these videos.  This tree is near the top of the escarpment, leaning against the rock face.  This makes it a great spot for squirrels to run from one level to the next, which we discovered while recording.

Dijūta kolnali, Dijūta berželi
Tūto dijūto, Tūto dijūto

Ši archaiška, minimalistinė apeiginė sutartinė yra tinkama pradedant mokytis giedojimo tradicijos. Viena iš pirmųjų sutartinių, kurias įdainavome kartu, buvo labai panaši į šią. Todėl radus „Dijūta kolnali“ versiją archyvuose, kilo mintis sujungti  kelias sutartines panašiu tekstu į bendrą kompoziciją.  Žodis „Dijūta“ greičiausiai siejasi su Dijokalniu.

„Dijokalnis yra kalnas prie Zasinyčių. Sakydavo, kad raganos šoka aplink tą kalną,” – taip vietovės specifiką apibūdino Slaviūnas.

Palei Huron ežera, kur ir įrašėme šį video, yra keletas klintinės uolos atbrailų. Klipe matomas medis remiasi į uolą prie pat estakados viršaus, taip sukurdamas tiltą voverėms bėgti iš vieno lygio į kitą, ką praktiškai atradome beįrašinėdami sutartinę.

Ko, Tu, Kad berželi

Lioi, why you, birch Lioi, are you not growing?

Was not the will given to you?
By the winter, will was not given?
By the summer, will was not given?
Why are you not growing,
Why are you not leafing?

This is one of the first sutartines we learned. When sharing Finnish and Lithuanian traditions, we noticed common connections. The birch tree is a symbol found in both in the Kalevala and in Lithuanian folklore. Our first project was to create the shadow puppet show “Ko tu koivu” which combined this sutartine with poetry from the Kalevala tradition.

Most of the escarpment is difficult to access with thick brush and steep rock faces.  This tree is found in one of the few spots where the hill is relatively shallow, opening up to some beautiful scenery.

Lioi, ko tu berželi, Lioi, ko neaugai, Lioi, ko neaugai?

Ko tu, kad, berželi, Ko neaugai, lylia, Ko neaugai, lylia?
Kas gi tau valalas, Valalas nedeve, Valalas nedeve?
Argi tau žiemela, Valalas nedeve? Ko neaugai, lylio?
Argi vasarėla, Valalas nedeve? Ko neaugai, lylio?
Ko tu, ko, berželi, Ko neaugai, lylia, Lapelių neklostei?

Besidomint suomių ir lietuvių tradicijomis, pastebėjome bendrus ryšius. Beržas yra simbolis, randamas tiek Kalevaloje, tiek lietuvių tautosakoje. Tad pirmasis mūsų dueto projektas buvo šešėlių teatro pasirodymas „Ko tu koivu“, kuris sujungė šią sutartinę su Kalevalos tradicijos poezija.

Į didžiąją dalį kalno šlaitų buvo sunku patekti dėl tankiai apaugusių miško plotų bei stačių uolienų. Video matomą medį aptikome vienoje iš nedaugelio Manitoulin vietų, kur kalva gana nuožulni, o priešais atsiveria gražus kraštovaizdis.

Mano Vainykas, Jurdabra​

My wreath,
Hard earned
I collected the flowers
In the pinewood
I wove it
In the forest clearing
My legs were freezing
I blew hot air

Sutartines are polyphonic chants that are normally sung with 2 to 4 voice parts.  Two-voice sutartines such as this one usually contain musical elements that are unconventional to western listeners. We usually find that we are drawn to the close second harmonies and syncopated rhythms. 3 and 4 part sutartines contain spaces so that the individual nuances of each voice are revealed, and singers can catch their breath.  We often adapt 3 or 4 voice sutartines, but they lose this interesting texture.

Mana vainikas, judabra
Sunkiai pelnytas, judabra
Šilaly rinktas, judabra
Trakely pintas, judabra
Šalau kojelas, judabra
Pučiau rankelas, judabra
Judabrėla, judabra
Judabrėla, tatato

Sutartinės yra daugiabalsės polifoninės giesmės, paprastai atliekamos nedideliu būrelių žmonių.   Dviejų žmonių atliekama sutartinė vadinama dvejinė, tokios kaip ši, paprastai susideda iš muzikinių elementų, netradicinių vakarų klausytojams. Mus labiausiai traukia sutartinės, skirtos atlikti dviese, dėl savo sekundinių sąskambių ir sinkopuotų ritmų. Trijų (trėjinės) ir keturių (keturinės) balsų sutartinėse yra tarpų, kuriuose atsiskleidžia individualūs kiekvieno balso niuansai bei dainininkai gali atsikvėpti. Mes dažnai pritaikome trejines ir keturines sutartines, kurios įprastai atliekamos trijų, keturių asmenų, tačiau jos suskamba kiek kitaip.  

Dūno upė

Duno, Duno river

Duno river, lylio, Deep lake.
Duno river, lylio, In the lake,
Duno river, Lylio, The duck is swimming,
Duno river, lylio, And my brother.
Duno river, lylio, In the lake
Duno river, lylio, Swims plenty of fish.
Duno river, lylio, Fishermen will come,
Duno river, lylio, They will catch the fish.
Duno river, lylio, There are many fish.

Our plan for the project was to play each sutartine on a single tree.  When we found these two stumps within earshot of eachother, it opened up the possibility  of singing sutartines where the voices hit the same note simultaneously.  The forest is quite dense in this location, so it is difficult to see that it is quite close to the Lake Huron shore.  

We planned on recording a different song on this morning, but the waves were so loud that we decided to record this one instead, with the crashing waves becoming a third voice in the recording.

Dūno, dūno upe

Dūno upe, lylio, Gilus ažerėlis.
Dūno upe, lylio, Tami ažerėly,
Dūno upe, lylio, Plaukia untinėlis,
Dūno upe, lylio, Ir mana bralalis.
Dūno upe, lylio, Tami ažerėly,
Dūno upe, lylio, Plauka daug žuvelių.
Dūno upe, lylio, Atais ribakėlis,
Dūno upe, lylio, Išgaudys žuvelas.
Dūno upe, lylio, Daug yra žuvelių.

Šio projekto planas buvo sugroti po sutartinę ant atskirų medžių. Tačiau, kai šlaite šalia Hurono ežero radome šiuos dvynius kelmus, atsivėrė galimybė atlikti įvairesnes sutartines, kur balsai vienu metu užgauną tą pačią natą.  Beje šioje vietoje miškas yra gana tankus, todėl vandenį sunku pamatyti. Visgi, ežero bangavimas gali būti labai garsus.

Tą rytą, kai įrašinėjome, planavome giedoti kitą sutartinę. Tačiau atėję į vietą spontaniškai nusprendėme, jog akimirkai įamžinti labiausiai tiks “Dūno upė”, o skambančios bangos taps trečiuoju balsu sutartinėje.

Dijūta kalnali

Dijūta the mountain, Dijūta the mountain

This is the first sutartine that we learned together. It is one of the most common sutartines sung in large gatherings in Lithuania. It is a good example of the mathematical structure of sutartines, as the rhythm of the second section is exactly the rhythm of the first part backwards. The words are very simple, likely referring to the Dijokalnis fortress hill in Lithuania.

A typical fortress hill is 40-50 metres high, and this section of the Niagara escarpment in Canada is also 50 metres high, although the landscape is quite different.

Dijūta kalnali, Dijūta kalnali

Ši sutartinė yra pirmoji, kurią kartu susidainavome. Tai yra viena iš labiausiai žinomų sutartinių Lietuvoje, dažnai dainuojamų dideliuose susibūrimuose. Tai yra geras sutartinių matematinės struktūros pavyzdys, nes antros dalies ritmas yra tiksliai veidrotiškas  pirmosios dalies ritmui. Žodžiai labai paprasti, greičiausiai turintys omenyje Dijokalnio piliakalnį Lietuvoje.

Piliakalnių aukštis Lietuvoje kartais siekia iki 60 metrų, o šios Niagaros atodangos Kanadoje atkarpa taip pat yra apie 50-60 metrų, nors kraštovaizdis yra visai kitoks.

Labus vakarus

Good evening, Judabra totata,
Eve, Judabra totata.

— What are you searching for, What are you looking for?
— We are looking for boys, guys
— Guess his name, name
— Anthony is his name, Tony

The first sutartine we learned with both voices singing several verses. The sutartine is associated with a guessing game played by young girls. We had arranged the sutartine for jouhikko when we were first exploring the Honeypaw sound. Listen here>>

Labus vakarus, Judabra totata,
Vakarėlis, Judabra totata.

— O ko jūs ieškot, Ko žvalgaujat?
— Bernelių ieškom, Bernužėlių,
— Spėkit vardelį, Vardelėlį,
— Antanas vardu, Antaniukas,

Žaidžiamoji sutartinė, kurios dainuotojos bando atspėti vaikinų vardus esančius susibūrime. Antanas –   vaikino vardas kurį dainuotojai gali keisti bedainuojant.

Kartu šią sutartinę pradėjom mokytis derinadami su suomių instrumentu –jouhikko. Mums taip patiko šis muzikinis derinys kad įkvėpe tolimesnioms paieškoms, ką dabar galime teigti kaip Honeypaw grupės skambesį. Klausykite čia>>

Gegutė sode, sode kukavo

Cuckoo bird in the garden,
In the garden was cuckooing

Cuckoo bird has grey,
Grey feathers.

Cuckoo is a lovely
Lovely bird.

Cuckoo has a sharp,
Sharp voice.
Ū-ū-ū!

 

The first six videos were made in July 2020 on our first trip to Manitoulin Island. Those videos were recorded live, with limited video and audio editing because each microphone captured all of the sound. For the final three videos made in August, we decided to record the tree harp and the singing separately, and film the video afterwards. It turned out that less audio production was required because of better mic placement.

 

This sutartinė describes the beautiful feathers and voice of the cuckoo bird. Not to be left out, a loon started calling during the tree harp recording. When we returned the next day to film the video, we discovered that the porcupine we had been seeing lived in a cave next to the harp. We chose this location not for the tree itself, but because the area seemed to have a magical quality to it.

The tree harp is constructed on a dead cedar on the Niagara escarpment on Manitoulin Island. This tree lived more recently than the others used for this project. Because the hollow portion of the tree was small, we used loop end strings to tie them to a branch. This method accentuated many different harmonics, almost overpowering the fundamental frequency.

Gegutė sode,
Sode kukavo.

Gegutės pilkos,
Pilkos plunksnelės.

Gegutė meilus,
Meilus paukštelis.

Gegutės skardus,
Skardus balselis.
Ū-ū-ū!

Pirmieji šeši vaizdo įrašai buvo padaryti 2020 metų Liepą per mūsų pirmąją kelionę į Manitoulin salą. Filmavimas ir garso įrašymas vyko vienu metu, kas vėliau apribojo vaizdo ir garso įrašų montavimą, mat kiekvienas mikrofonas užfiksavo tuo pačiu ir aplinkos garsus. Paskutinius tris rugpjūčio mėnesio vaizdo įrašus nusprendėme įrašyti atskirai: įgrojimą kanklių instaliacijos medyję  ir dainavimą, o vėliau nufilmuoti ir vaizdo įrašą. Paaiškėjo, kad dėl geresnės mikrofono pozicijos, supaprastėjo garso įrašų montavimo procesas.

Ši sutartinė apibūdina gražias gegutės plunksnas ir balsą. Sutapimas, kad “medžių kanklių” įrašymo metu netikėtai nuo ežero pusės pradėjo klykauti juodakaklis naras (paukštis). Grįžę kitą dieną filmuoti vaizdo įrašo, atradome, kad dygliakiaulė, kurią mes sutikome, gyvena oloje šalia mūsų filmuojamo medžio. Šią vietą pasirinkome ne kiek dėl paties medžio, o dėl, kad erdvė aplink atrodė tiesiog magiškai.

Medžio kankles instaliavom ant negyvo kedro Niagaros atodangoje Manitoulin saloje. Šis medis palyginus su kitais medžiais kuriuos panaudojom projektui, gyveno gana trumpai. Kadangi tuščiavidurė medžio dalis buvo per maža, mes panaudojome kilpas gale stygų pririšant jas prie šakos. Šis metodas išryškino daugybę skirtingų sąskambių, beveik užgoždamas pagrindinį stygos skambesį.

Aš pasėjau apynėlį

I sowed hops in my father’s garden.
Dobile, dobiliutėli, Dobile.

And the hops grows in my father’s garden.
And there bloomed beautiful blossoms of green hops.
I will take off the beautiful flowers of my hops.
I will make beer for the gathering, I will make the guests drunk.
I will make the guests drunk with the green wine.

Sutartinės are generally structured so that two melodies of the same length are juxtaposed so that the melodies and rhythms play against each other. This sutartinė was field collected with a few extra beats in one section, likely in error. When we were playing through this sutartinė, we saw two obvious ways to interpret the rhythms to make the two sections the same length by shortening or lengthening some notes. Having played a lot of Balkan music, we decided to shorten certain notes giving the sutartinė a regular 7 beat phrase.

The tree harp was constructed from a dead cedar tree on Manitoulin island. This tree has a prominent spiral shape, and is structurally sound enough to support the eight melody strings and four bass strings. The lowest C string is over two metres long.

Aš pasėjau apynėlį, tėvelio sodelyj.
Dobile, dobiliutėli, dobile.

Ir išaugo apynėlis tėvelio sodelyj.
Ir sukrovė gražius žiedus, žalias apynėlis.
Nuraškysiu gražius žiedus, savo apynėlio.
Talkai alaus padarysiu, svečius nugirdysiu.
Visus svečius nugirdysiu, žaliuoju vyneliu.

Įprastai Sutartinės struktūra sudaryta taip, kad dvi vienodo ilgio melodijos yra sugretintos, tad melodijos ir ritmai atitaria vienas kitam. Slaviūno rinkinyje ši sutartinės melodija užrašyta su keliais papildomais ritmais vienoje iš jos dalių, greičiausiai dėl klaidos. Kai grojome šią sutartinę, pamatėme du akivaizdžius ritmų interpretavimo būdus: kad abi dalys būtų vienodo ilgio, sutrumpinant arba prailginant kai kurias natas. Turint muzikinės patirties grojant Balkanų muziką, nusprendėme sutrumpinti tam tikras natas, suteikdami sutartinei įprastą 7 ritmų frazę.

Medžio kankles instaliavom ant negyvo kedro Niagaros atodangoje Manitoulin saloje. Šis medis turi iškilią spiralės formą ir struktūriškai yra pakankamai tvirtas, kad palaikytų aštuonias melodijos stygas ir keturias bosines stygas. Žemiausia C styga yra daugiau nei dviejų metrų ilgio.

Turėjo liepa devynias šakas

Linden tree had nine branches.
Čiutala, čiutata, čiutata, čiutata.

– The brothers cut all nine.
– Leave, brother, at least the ninth
– For the cuckoos to call.


When we first started playing Baltic psaltery together, we began to notice more connections between Finnic and Baltic language and culture. In this sutartinė, our brothers are cutting a Linden tree with an axe (Lit: Kirvis/Fin:Kirves). We ask them to leave one branch for the cuckoo to sit on. Similarly in Finnish mythology, the creation of agriculture is symbolized by the hero Väinämöinen cutting trees to plant grain fields. He is careful to leave one tree standing for the cuckoo’s perch.

It would have been quite a sight after the great fire of 1888 to see little remaining of the forest but these cedar stumps. This beautiful cedar stump was tall enough to install bass strings up to 180 cm long. There are markings on it where someone has cut some kindling with an axe at some point.

Turėjo liepa devynias šakas.
Čiutala, čiutata, čiutata, čiutata.

– Visas devynias brolaliai kirto.
– Palik, brolali, nors gi devintų
– Nors gegutėlai pasikukuoti.


Kai pirmą kartą kartu pradėjome groti kanklėmis bei kantele, pastebėjome daug bendrų ryšių tarp suomių ir lietuvių kalbos ir kultūros. Šioje sutartinėje brolaliai kirviu (Fin: kirves) kerta liepą. Mes prašome jų palikti nors vieną šaką, kad gegutė galėtų pritupti. Panašiai, suomių mitologijoje, kalbama apie herojų Veinemeiną (Väinämöinen), kirtusį medžius, kad galėtų užsodinti žemę javų laukais. Jis palikęs stovėti vieną medį, kad gegutė turėtų, kur pailsėti.

Jeigų mums būtų tekę pabūvoti Manitoulino saloje po didžiojo 1888 metų gaisro, būtume mate tik išdegusį mišką, kuriame stovėjo tik kedro medžio kelmai, matomi vaizdo klipe. Šis kedro kelmas buvo pakankamai aukštas, kad galėtume instaliuoti ir įtempti iki 180 cm ilgio bosines stygas. Ant kedro matomos žymės greičiausiai išlikusios po jo apkapojimo kirviu, turbūt, pakuroms.